Em hiểu thế nào là người tối cổ

1 answer
Question:

em hiểu thế nào là người tối cổ

Answers

Answer:Người tối cổ đã là người, xuất hiện cách đây 4 triệu năm. Tuy nhiên người tối cổ vẫn còn dấu tích của loài vượn cổ như xương hàm nhô ra phía trước, mày nổi cao, trán thấp và bợt ra phía sau, có một lớp lông bao phủ trên người, thể tích hộp sọ đã khá lớn khoảng 900cm3.note: Chào bạn, đây là web dùng chung cho cả thế giới vì vậy cho nên bạn nên sử dụng tiếng anh để hỏi thì sẽ có nhiều câu trả lời để bạn tham khảo hơn. Mới đầu mình sử dụng cũng bị các bạn nước ngoài nhắc nhở á. Nếu bạn không phiền thì sau này có câu hỏi gì thì cứ nhắn tin và hỏi mình nha, tại mình thấy người Việt sử dụng web này cũng ít á. ok Chào bạn nhé!Explanation:

Similar Solved Questions

2 answers

I'm trying to do this cell Environments assignment and I'm confused

I'm trying to do this cell Environments assignment and I'm confused...
1 answer

How did the U.S. and the Soviet Union attempt to limit the possibility of global nuclear destruction?

How did the U.S. and the Soviet Union attempt to limit the possibility of global nuclear destruction?...
1 answer

Scott needs to replace a broken window at his house. The window is shaped like a triangle with dimensions shown below. If glass costs $18.75 per square foot, how much with the replacement window cost?

Scott needs to replace a broken window at his house. The window is shaped like a triangle with dimensions shown below. If glass costs $18.75 per square foot, how much with the replacement window cost?...
2 answers

Which of the following statements best describes why mitosis is important? A. It allows the body cells to grow and repair damage. B. It helps produce sex cells such as sperm and egg. C. It allows cells to divide uncontrollably. D. It ensures that chromatids line up along the equator of the parent cell.

Which of the following statements best describes why mitosis is important? A. It allows the body cells to grow and repair damage. B. It helps produce sex cells such as sperm and egg. C. It allows cells to divide uncontrollably. D. It ensures that chromatids line up along the equator of the parent ce...
1 answer

Find the length of the hypotenuse of a right triangle with legs of 12 ft and 16 ft. A 11 ft. B 18 ft. C 20 ft. D 28 ft

find the length of the hypotenuse of a right triangle with legs of 12 ft and 16 ft. A 11 ft. B 18 ft. C 20 ft. D 28 ft...
1 answer

Help question 1 10 points !!!!!

Help question 1 10 points !!!!!...
2 answers

What type of base is defined as a substance that forms hydroxide ions (OH-) in water?A. Brønsted-Lowry baseB. Arrhenius baseC. neutralization baseD. Lewis base

What type of base is defined as a substance that forms hydroxide ions (OH-) in water?A. Brønsted-Lowry baseB. Arrhenius baseC. neutralization baseD. Lewis base...
1 answer

Identify words with positive and negative connotationplease help me i will mark as brainlyst ​

identify words with positive and negative connotationplease help me i will mark as brainlyst ​...
1 answer

Please help!!!!!!!!!!!!!

Please help!!!!!!!!!!!!!...
1 answer

Help me please!!!!!!!!!!

help me please!!!!!!!!!!...
1 answer

I really need help with this​

I really need help with this​...
1 answer

What Is 5 multilplied by 9 Like Bendi Had 5 papers and 9 paper clips he wanted to mutilply with 5 and 9

What Is 5 multilplied by 9 Like Bendi Had 5 papers and 9 paper clips he wanted to mutilply with 5 and 9...
2 answers

Please answer seriously and stop giving me file links, thank you. What impact did the holocaust have on migration at the global level?

Please answer seriously and stop giving me file links, thank you. What impact did the holocaust have on migration at the global level?...
2 answers

—¿________ es el Año Nuevo? —Es el 1 de enero.

—¿________ es el Año Nuevo? —Es el 1 de enero....
2 answers

Please im finna fail my NWEA testtttt

Please im finna fail my NWEA testtttt...
2 answers

In the expression 2b + 18yz2, which of the following correctly describes z ? base coefficient exponent term

In the expression 2b + 18yz2, which of the following correctly describes z ? base coefficient exponent term...
1 answer

Which algebraic expression is equivalent to the expression below? (3x + 14) + (8x - 3)

Which algebraic expression is equivalent to the expression below? (3x + 14) + (8x - 3)...
1 answer

Anyone help? I'm trying to answer this question but I'm confused.

Anyone help? I'm trying to answer this question but I'm confused....
1 answer

Explain Mendel’s laws in genetic terms, that is, in terms of chromosomes, genes, and alleles.

Explain Mendel’s laws in genetic terms, that is, in terms of chromosomes, genes, and alleles....
2 answers

Which graph shows the solution to this system of inequalities? y < 2x + 4 y > -x - 3

Which graph shows the solution to this system of inequalities? y < 2x + 4 y > -x - 3...

-- 0.049034--